ข้อมูลบุคลากร

        
 

นางสาวกิติญาภรณ์  วันดี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


   นางสาววลัยพร  ศรีเสว
นักจิตยวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


 
ผังบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ


     

นายอุทัย  คำสีหา

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


นางอัชรา  มณีรอด

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสุนทรี  นวกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 

 
นางสาวพชิรา  พัฒตศิริ

      เจ้าหน้าลูกเสือ


       นางวิลาวรรณ์  มั่นสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกัญญารัตน์  จอนพงษ์
      เจ้าหน้าที่ธุรการ