ข้อมูลบุคลากร

        
 นางสุนทรี  นวกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพชิรา  พัฒนศิริ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  
ผังบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ


     

นายนิรันดร สุขสุวานนท์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1จ่าสิบเอกชำนิ  นุ่มสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางวิลาวรรณ์  มั่นสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางมณฑาณี  ด้วงชื่น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางรำพา อัศวรัตน์
นักวิชาการศึกษา