โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


โครงสร้างบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                                                

                                                                               นายบรรพต เหมือนทอง

                                              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

                                                 

                                                                                 นางอรทัย  เหลือช่าง
                                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

นางเมธินี  จงรักษ์
                   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                      

                      

       นางน้ำทิพย์  สืบสาย                  นางนงนุช ปรีดารมย์โรจน์            นางสิริพรรณ พิศาลสังฆคุณ               นางศิริเพ็ญ  สุปันนุช
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ           นักวิชาการศึกษาชำนาญการ          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

      นางสาวณัฎฐิมา  ชูอินทร์              นางสุภาพร  ทสานนท์                นางวิลาวรรณ์  มั่นสุข                          นางสุนทรี  นวกุล
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
            
                       

         นางสาวภาสิณี มาตไทย

        เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกเสือ)